Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Trung bình cộng các chữ số

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Tính trung bình cộng các chữ số của nó

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Trung bình cộng các chữ số của nó, làm tròn 1 chữ số thập phân

Ví dụ 1:
input:
234
output:
3.0
Ví dụ 2:
input:
30900
output:
2.4

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment