WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tìm Cặp Số

Đề bài:
Cho một số nguyên dương x. Tìm cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn: UCLN(a, b) + BCNN(a, b) = x.
Trong đó:
UCLN(a, b) là ước chung lớn nhất của 2 số a và b.
BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b.

Đầu vào:
Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t là số test( 1 <= t <= 100 ).
Mỗi test gồm một dòng chứa một số nguyên dương x ( 2 <= x <= 10^9 ).

Đầu ra:
Tương ứng với mỗi test, in ra trên một dòng một cặp số nguyên dương a và b ( 1 <= a, b <= 10^9). Đầu vào đảm bảo luôn tồn tại ít nhất một cặp số như vậy. Nếu có nhiều cặp số (a, b) thoả mãn thì in ra cặp số có |a-b| lớn nhất ( trị tuyệt đối của a – b) và a < b.
Ví dụ:

input:
2
2
14

output:
1 1
1 13

Giải thích:
Ở test mẫu:
Cho x = 2 thì UCLN(1,1) + BCNN(1,1) = 1 + 1 = 2.
Cho x = 14 thì UCLN(1,13) + BCNN(1,13) = 1 + 13 = 14.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment