BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Tìm Cặp Số

Đề bài:
Cho một số nguyên dương x. Tìm cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn: UCLN(a, b) + BCNN(a, b) = x.
Trong đó:
UCLN(a, b) là ước chung lớn nhất của 2 số a và b.
BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b.

Đầu vào:
Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t là số test( 1 <= t <= 100 ).
Mỗi test gồm một dòng chứa một số nguyên dương x ( 2 <= x <= 10^9 ).

Đầu ra:
Tương ứng với mỗi test, in ra trên một dòng một cặp số nguyên dương a và b ( 1 <= a, b <= 10^9). Đầu vào đảm bảo luôn tồn tại ít nhất một cặp số như vậy. Nếu có nhiều cặp số (a, b) thoả mãn thì in ra cặp số có |a-b| lớn nhất ( trị tuyệt đối của a – b) và a < b.
Ví dụ:

input:
2
2
14

output:
1 1
1 13

Giải thích:
Ở test mẫu:
Cho x = 2 thì UCLN(1,1) + BCNN(1,1) = 1 + 1 = 2.
Cho x = 14 thì UCLN(1,13) + BCNN(1,13) = 1 + 13 = 14.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment