WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Siêu nguyên tố

Đề bài: Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. Ví dụ 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 733, 73, 7 cũng là các số nguyên tố. (Các số nguyên tố có 1 chữ số thì được xem là số siêu nguyên tố có 1 chữ số) Viết chương trình nhập dữ liệu vào là 2 số nguyên a,b(1<a<b<=10^7) và đưa ra kết quả các số siêu nguyên tố trong khoảng từ a đến b. Nếu không có số siêu nguyên tố nào thì xuất NOT FOUND.

Đầu vào: 2 số nguyên dương a,b

Đầu ra: Các số siêu nguyên tố từ a đến b, nếu không có thì xuất NOT FOUND

Ví dụ 1:
input:
2 30
output:
2 3 5 7 23 29 
Ví dụ 2:
input:
8000 9000
output:
NOT FOUND

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment