WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Đề bài:
SỐ CHÍNH PHƯƠNG
Số chính phương là số có căn bậc hai là 1 số nguyên. Ví dụ: 1, 4, 9, 16, 25. 16 là số chính phương vì căn bậc 2 của 16 bằng 4. 17 không phải là số chính phương vì căn bậc hai của 17 bằng 4,1231..

Em hãy VCT nhập vào 1 số nguyên dương, rồi kiểm tra xem nó có phải là số chính phương không. Nếu phải thì xuất chữ YES nếu không phải thì xuất chữ NO và xuất ra số chính phương gần nó nhất.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:

input:
81
output:
YES

Ví dụ 2:

input:
17
output:
NO
16

Ví dụ 3:

input:
23
output:
NO
25

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment