Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số phát triển V3

Đề bài: Số phát triển được tạo thành bởi sự sinh sôi và nảy nở của các số tự nhiên liên tiếp, chúng xuất phát từ 1 hoặc một số tự nhên ban đầu nào đó rồi tăng lên 1 đơn vị và cộng vào nhau tạo thành những số phát triển.

Ví dụ như 15 là số phát triển từ 1 đến 5 vì 1+2+3+4+5 = 15, 40 là số phát triển từ 6 đến 10 vì 6+7+8+9+10=40. 16, …Không phải là số phát triển vì chúng không có tính chất trên.

Em hãy viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương và kiểm tra xem nó có phải là số phát triển không? Nếu không phải thì xuất NO, nếu phải thì xuất dãy số tự nhiên liên tiếp cộng lại bằng nó, nếu có nhiều trường hợp thì xuất mỗi trường hợp trên 1 dòng. (xuất ra màn hình và xuất ra tệp tin sophatrien.out)

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:
input:
16
output:
NO
Ví dụ 2:
input:
10
output:
10=1+2+3+4
Ví dụ 3:
input:
15
output:
15=1+2+3+4+5
15=4+5+6
15=7+8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment