WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tác giả: SonTrinh

Sàng nguyên tố

Đề bài: Tìm số nguyên tố tại vị trí i Đầu vào: T số lượng test, T testcase tương ứng. Đầu ra: Số nguyên tố tại các vị trí testcase. Gợi ý: dựa vào sàng nguyên tố để hoàn thành bài tập Ví dụ: input: 3 2 3 5 output: 3 5 7

Xếp lịch

Đề bài:Cho n công việc. Một công việc thứ i có thời gian bắt đầu là si và thời gian để làm xong là fi. Tìm dãy công việc lớn nhất sao cho hai công việc bất kì không chồng chéo lên nhau (hai công việc không chồng chéo lên nhau nếu thời gian bắt

Giá trị năm

Đề bài:Bạn được yêu cầu viết 1 chương trình tính toán với công việc như sau: Cho một số n là số năm, hãy tính giá trị của năm đó. Ta có giá trị của 1 ngày được tính bởi công thức: Val = tổng các chữ số của ngày + tổng các chữ số

Cai nghiện game

Đề bài:Nam là một sinh viên nghiệm game, trong một lần gặp gỡ Ad đã khuyên cậu ấy bỏ game và chỉ cho Nam một phương pháp. Trong vòng N ngày liên tiếp, mỗi ngày cậu phải giảm D phút chơi game. Sau N ngày, cậu đã chơi tổng S thời gian. Sau một thời

Ba ước số

Đề bài: Cho số tự nhiên N. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm tất cả các số có đúng ba ước số. Ví dụ n=100, ta có các số 4, 9, 25, 49. Đầu vào: Số lượng test T, T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N. 1≤T≤100; 1≤N ≤7*10^13 Đầu ra:

Biến đổi dãy 2

Đề bài: Sơn có một ma trận a được thiết lập như sau: a[i].size()=2. (0 ≤ i < a.size()). a[i][0] ≤ a[i][1]. Một lần biến đổi Sơn thực hiện các việc như sau: Tăng tất cả a[i][0] lên x đơn vị cho đến khi tồn tại a[i][0]=a[i][1] Xóa tất cả các phần tử mà a[i][0]