Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Thông tin về Phamphu

Email: Phamphuhong2111@gmail.com
Tên: Phamphu
Số bài đúng: 74
Ngày đăng ký: 2020-03-20 13:01:06
avatar

  GV Trần Minh Thọ

 1. Căn bậc 2
 2. Căn bậc 4
 3. Phần nguyên
 4. Khoảng cách
 5. Đường chéo HCN
 6. Điểm trung bình, xếp loại
 7. If-Chỉ số BMI
 8. if-Ngày hợp lệ
 9. Tổng ước
 10. GV Nguyễn Văn Núi

 11. Tính căn
 12. Bài tập về Nhập xuất

 13. Hello World
 14. Tính tổng 2 số
 15. Tổng hiệu tích thương
 16. Tính số mũ
 17. Tính tổng 2 số nâng cao
 18. Chu vi, diện tích HCN
 19. Hình cầu
 20. Ngày tháng năm
 21. Giờ phút giây
 22. Bài tập về If else

 23. Max 2
 24. Điểm trung bình, xếp loại
 25. Max 3
 26. Max 4
 27. Phương trình bậc 2
 28. Tam giác
 29. Số ngày của tháng
 30. Cước điện thoại
 31. Rút tiền từ ATM năm 2050
 32. Bài tập về Vòng lặp

 33. In các số từ 1 đến n
 34. Tổng các số từ 1 đến n
 35. Niệm thần chú
 36. Tính giai thừa n!
 37. Tổng nghịch đảo
 38. Vẽ HCN đặc
 39. Vẽ hình tam giác
 40. Vẽ HCN Rỗng
 41. Kiểm tra số nguyên tố
 42. Kiểm tra số hoàn hảo
 43. Số Fibonaci thứ n
 44. Số đảo ngược
 45. Chữ số lớn nhất
 46. Tổng với số đảo ngược
 47. Thừa số nguyên tố
 48. Tìm UCLN, BCNN
 49. Đếm số
 50. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 51. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 52. Tìm k số nguyên tố đầu tiên
 53. Bài tập về Mảng

 54. Max min trong mảng
 55. Vị trí max trong mảng
 56. Trung bình cộng của mảng
 57. Lượng mưa trung bình
 58. Số nguyên tố trong mảng
 59. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 60. Số chính phương trong mảng
 61. Số âm lớn nhất trong mảng
 62. Tách âm dương trong mảng
 63. Sắp xếp mảng
 64. Ba số lớn nhất
 65. Đếm số lượng số
 66. Đếm số lượng số nâng cao
 67. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 68. Kiểm tra mảng tăng dần
 69. Kiểm tra mảng đối xứng
 70. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 71. Bài tập về Ma Trận

 72. Nhập xuất ma trận
 73. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 74. Ma trận chuyển vị
 75. Kiểm tra ma trận đối xứng
 76. Trung bình cộng đường chéo chính
 77. Cộng ma trận
 78. Bài tập về chuỗi

 79. Nhập xuất chuỗi
 80. Đếm số từ trong chuỗi
 81. Chuẩn hóa chuỗi
 82. Kiểm tra chuỗi toàn số
 83. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 84. Tách tên người
 85. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 86. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
 87. Bài tập nâng cao

 88. Cộng số lớn
 89. Dãy nhị phân
 90. Bản đồ
 91. Check thơ lục bát bản dễ
 92. Check thể thơ lục bát
 93. Bài tập Tuyển dụng

 94. Nhà thông minh Hunonic